IINNOVATIV WORKSHOP

Vi gir et verdifullt innspill!

Deltakere fra alle deler av organisasjonen er involvert og føler eierskap til design og utforming av den fremtidige gjenvinningsstasjonen.

Om våre workshopledere er det blitt sagt:

Gir god innsikt, god måte å illustrere på

Informativt – gode forklaringer, og kommer med viktig input

Forståelse for hverdagen på en gjenvinningsstasjon

God forhåndsinfo

Formål

Ved hjelp av byggeklosser vil deltakere komme med sine innspill til utformingen av den nye miljøstasjonen. Modulo Systems sikrer at deltakernes kunnskap og erfaring kommer med i prosessen. Vi arbeider oss gjennom hele anlegget. For eksempel plassering av containere, fasiliteter i eller i tilknytning til anlegget, driftsoptimalisering etc.

Workshop

Workshopen starter med en presentasjon av de
rammer som finnes i prosjektet. Modulo Systems vil så presentere noen ideer som kan danne utgangspunktet for den videre utformingen av gjenvinningsstasjonen. Deltagerne blir så delt inn i mindre grupper som skal arbeide med og senere presentere sine forslag til løsning. Fordeler og ulemper ved hvert enkelt forslag blir så diskutert i plenum.

Deltakerne

Opp til 12 personer kan delta i workshopen. Utvelgelsen av deltagere handler om å sikre at man får med de “riktige” personene. Dette for å oppnå høyest mulig kunnskapsgrunnlag, beslutningskompetanse og kvalitet innenfor de områder som prosessen omhandler.

Presentasjon av skisseforslag

Gruppens konklusjoner danner så grunnlaget for at Modulo Systems utarbeider et skisseforslag som presenteres for ledelsen, og veien videre avtales. Forslaget skal være utformet med tanke på fremtidige behov, hensynet til den daglige driften og kundenes opplevelse av plassen, men hvor ledelsens og medarbeidernes input preger resultatet.

Deltagere på workshop har uttalt:

‘Hands on’ – gir et realistisk bilde når man kan bygge noe fysisk

Det er enkelt

Informativt og lærerikt

Det er alltid godt å få noe visualisert

Dette kan man bygge vider på i fremtiden

Fokus på muligheter, ikke begrensninger