Välj mellan två typer av workshopar

Båda workshoparna har gemensamt att de ger möjlighet för alla intressenter i projektet att samlas och bidra till utformningen av den nya återvinningscentralen med hjälp av byggklossar.

När det gäller utvecklingen och etableringen av en ny återvinningscentral kan processen vara omfattande och komplex. Det finns många faktorer som måste beaktas när det gäller utformning, design, planering och drift av en framtida, framtidssäker och modern återvinningscentral.

Vår uppgift är att tryggt och säkert guida er genom hela processen, där vi drar nytta av många års erfarenhet inom utveckling och etablering av moderna återvinningsplatser. En av de åtgärder som har visat sig vara mycket framgångsrik är vårt unika koncept med att hålla workshops mycket tidigt i fasen.

BASIS WORKSHOP
Med ingenjör

Vid den vanliga workshopen deltar era representanter (ledning, anställda etc.) samt en ingenjör från Modulo Systems.

Den vanliga workshopen fokuserar främst på de grundläggande behoven för en väl fungerande och effektiv återvinningscentral med avseende på teknik, utformning och inredning och inte så mycket på återvinningscentralens visuella uttryck.

Workshopen inkluderar en presentation av de definierade spelreglerna för projektet. Därefter presenteras några idéer som utgångspunkt för den fortsatta utformningen och inredningen av återvinningscentralen. Deltagarna delas in i mindre grupper som ska arbeta med och senare presentera sina förslag till lösningar. Fördelar och nackdelar med varje enskilt förslag diskuteras sedan i plenum.

Vi ser till att deltagarna aktivt engageras med sin kunskap och erfarenhet i processen, och vi går in i detalj med hela anläggningen, inklusive placeringen av containrar, faciliteter i eller nära anläggningen samt optimering av driften.

Målet med workshopen är att skapa grundstenen till en modern återvinningscentral. Vid slutet av workshopen finns en skissritning, som sedan ligger till grund för utarbetandet av den slutgiltiga ritningen för projektet, utarbetandet av anbud, installationsprocessen osv.

VISIONÄR WORKSHOP
Med ingenjör, arkitekt och designer

Vid den utökade workshopen deltar era representanter samt Modulo Systems och Torstensson Art & Design.

Den utökade workshopen, som förutom att innehålla allt från grundworkshopen, ger en helt ny dimension i planeringen när det gäller det visuella uttrycket i form av design, arkitektur, grafisk form, utsmyckningar och konst. Om man vill lägga större vikt vid platsens visuella och kreativa uttryck och skapa en mer unik användar- och kundupplevelse av återvinningscentralen som helhet bör man välja den utökade workshopen.

Målet med workshopen är att skapa grundstenen till en modern återvinningscentral som inte bara uppfyller kraven för avfallshanteringens behov utan också uppfyller önskemålen om att göra återvinningscentralen till en tilltalande och inbjudande plats där folk trivs och som inspirerar och gläder besökarna. Detta inkluderar allt från materialval, färgval och utseende till integrering av konst, skulpturer, naturliga vattendrag, skapande av grönområden och främjande av biologisk mångfald.

Den utökade workshopen sker genom ett nära samarbete mellan er, ingenjörer, arkitekter och designers som aktivt deltar i workshopen med syfte att skapa en återvinningscentral som inte bara är väl fungerande och effektiv, utan också visuellt tilltalande.

Oavsett vilken workshop som väljs ser vi fram emot att utforska kreativa idéer och samarbeta om skapandet av er kommande återvinningscentral.

Young team of architects working on a new project

Tillsammans skapar vi er återvinningscentral

Vår effektiva workshop är ett unikt verktyg i designfasen. Det är avgörande i processen att alla intressenter involveras, och det är just genom workshopen som alla får chansen att bidra, vilket skapar dynamik och aktiverar idéer och lösningar som annars kanske skulle förbises.

Workshop 3

En framgångsrik workshop är nyckeln

Våra workshops är mycket värdefulla och informativa, och de ger deltagarna god insikt och förståelse för hur en återvinningscentral fungerar i vardagen. En framgångsrik workshop får deltagarnas olika perspektiv att samverka för att uppnå workshopens syfte.

Alla involveras i processen

Som utgångspunkt kan upp till 12 personer delta i workshopen. Urvalsprocessen för deltagare handlar om att säkerställa deltagande av de ‘rätta’ personerna för att uppnå högsta möjliga kunskap, beslutskompetens och kvalitet inom de områden som processen behandlar.

Gruppens slutsatser utgör grunden för att vi ska utarbeta ett skissförslag som presenteras för ledningen och vägen framåt överenskommes. Förslaget ska utformas med tanke på framtida behov, beaktning av den dagliga driften och kundernas upplevelse av platsen, men där ledningens och de anställdas insatser påverkar resultatet.

Gemensamt för båda våra workshops är att de ger möjlighet att interagera och samarbeta med experter inom det specifika området, men den utökade workshopen skiljer sig genom att den, förutom att inkludera en ingenjör, också involverar en arkitekt och eventuell designer.