VI STÖDER AVFALLSHIERARKIN

Avfallshierarkin visar hur man som utgångspunkt kan uppnå bästa miljöresultat vid hantering och behandling av avfall. Avfall är en värdefull resurs och därför måste man överväga om avfallet kan beredas för återvinning eller om det kan återanvändas.

På Modulo Systems designar, producerar och utformar vi alltid våra återvinningscentraler med avfallshierarkin i åtanke. I vår utformning av området är avfallshierarkin alltid utgångspunkten, och i vår utformning strävar vi alltid efter att lyfta avfallet så högt upp i hierarkin som möjligt.

I praktiken innebär detta att vi på planeringsstadiet utgår från att avfall ska återvinnas direkt – eller återvinnas så mycket som möjligt och på ett lämpligt sätt. Vi vill inspirera till målinriktad utformning av utrymmet, där återvinningen prioriteras så att det främjar återanvändning så mycket som möjligt.

I vår utformning fokuserar vi särskilt på de tre översta stegen i pyramiden – förebyggande, direkt återvinning och återanvändning – och en lösning från Modulo Systems kan bidra till att skapa överskådlighet och hjälpa till att hantera avfall i enlighet med avfallshierarkin.

Modulo Systems stöder förebyggande av avfall och prioriterar återvinning före återanvändning före energiutvinning före deponering.

Korrekt utformning ökar tillgängligheten. Det kan till exempel handla om enkelriktad körning, separerad personbils- och lastbilstrafik. Korrekt och strategisk placering av fraktioner gör skillnad. Låt oss hjälpa till att skapa en bra och intuitiv utformning av platsen.

En bra skyltning är det första steget på vägen mot bättre sortering. Vi bidrar gärna med bra och informativ skyltning så att besökare snabbt kan hitta till rätt sortering.

Modulo Systems säkerställer att direkt återvinning integreras vid återvinningsstationen så att avfallet går ett steg upp i avfallshierarkin från ”annan nytta” till återvinning, och därmed hjälper Modulo Systems kommuner och allmännyttiga företag att uppfylla de globala målen 12.5.1. Vårt modulkoncept är mycket flexibelt och garanterar att hela den moderna återvinningscentralen utnyttjas med betoning på hållbarhet med särskilda områden för återanvändning och direkt återvinning.

Det är möjligt att samla in avfall via drop-boxar och eventuellt ha en komprimator under plattformen för efterbehandling. Överst på plattformen kommer det alltså att finnas en drop-box där man kan kasta ner olika material, och under plattformen kommer ett utrymme för insamling från drop boxarna att ordnas.

Skapa de perfekta rummen och ramarna för kunskapsutbyte om hållbar utveckling och undervisning om avfall, återvinningssortering och miljö. Skapa uppmärksamhet genom att ha innovativa och informativa showrooms och undervisningsrum för medborgarna i kommunen, skolklasser etc.

Undervisningsfaciliteter

Skapa inkomster och miljövinster genom att skapa precis rätt ram, med fokus på inrättandet av verkstäder för renovering av exempelvis gamla cyklar, möbler, vitvaror etc. för återförsäljning.