VI STÖDER AVFALLSHIERARKIN

Avfallshierarkin visar hur man som utgångspunkt kan uppnå bästa miljöresultat vid hantering och behandling av avfall. Avfall är en värdefull resurs och därför måste man överväga om avfallet kan beredas för återvinning eller om det kan återanvändas.

På Modulo Systems designar, producerar och utformar vi alltid våra återvinningscentraler med avfallshierarkin i åtanke. I vår utformning av området är avfallshierarkin alltid utgångspunkten, och i vår utformning strävar vi alltid efter att lyfta avfallet så högt upp i hierarkin som möjligt.

I praktiken innebär detta att vi på planeringsstadiet utgår från att avfall ska återvinnas direkt – eller återvinnas så mycket som möjligt och på ett lämpligt sätt. Vi vill inspirera till målinriktad utformning av utrymmet, där återvinningen prioriteras så att det främjar återanvändning så mycket som möjligt.

I vår utformning fokuserar vi särskilt på de tre översta stegen i pyramiden – förebyggande, direkt återvinning och återanvändning – och en lösning från Modulo Systems kan bidra till att skapa överskådlighet och hjälpa till att hantera avfall i enlighet med avfallshierarkin.

Affaldshierarki pyramide

Nivåer i avfallshierarkin

1. Avfallsförebyggande

Avfallsförebyggande handlar om att minska mängden avfall och är det översta nivån i avfallshierarkin. Konsumenter kan bidra genom att vara mer medvetna konsumenter, till exempel genom att begränsa inköp av varor man inte behöver, välja miljömärkta produkter och produkter med lång hållbarhet samt välja produkter som kan repareras. Det bästa för både ekonomi och miljö är att helt förebygga avfall genom till exempel direkt återanvändning.

2. Återanvändning

Återanvändning är att använda samma sak igen i sin ursprungliga form. Stora mängder avfall kasseras varje dag, även om det inte är något fel på dem, eller bara har mindre fel som man egentligen skulle kunna leva med. Till exempel ett bord som har fått en repa, eller lampor som kasseras utan fel till förmån för en nyare och snyggare modell. Konsumenter uppmanas att begränsa sina konsumtionsköp och använda de förvärvade sakerna tills de inte längre kan användas av någon, för att till sist kassera sakerna på ett sätt så att materialen kan återvinnas för andra ändamål.

3. Materialåtervinning

Materialåtervinning är att återvinna materialen i kasserade produkter som inte kan återanvändas. Till exempel kan man tillverka nytt papper av kasserade papperprodukter.

4. Annan återvinning / Energiåtervinning

Annan avfallsåtervinning kan till exempel vara energiåtervinning och avfallsförbränning. Energiåtervinning innebär att utvinna energi från avfall som inte kan materialåtervinnas. Vi kan bränna avfall och använda värmen som energi. Energiåtervinning av restavfall ersätter användningen av elektricitet, olja och gas för uppvärmning och gör att hälso- och miljöfarliga ämnen tas ur kretsloppet.

5. Deponering / bortskaffande

Deponering innebär att placera avfall på dedikerade platser avsedda för ändamålet. Deponering är den femte och lägsta nivån i avfallshierarkin. Avfall som varken kan återanvändas, materialåtervinnas eller energiåtervinnas deponeras.

Modulo Systems stöder avfallsförebyggande och prioriterar återanvändning före materialåtervinning före energiåtervinning före deponering.

Ökad tillgänglighet och optimal inredning

Korrekt inredning ökar tillgängligheten, till exempel i form av enkelriktad användartrafik och åtskiljd användar- och lastbilstrafik. Korrekt och strategisk placering av fraktioner gör en stor skillnad. Låt oss hjälpa till att skapa en bra och intuitiv inredning av platsen.

Bra och informativ skyltning

En bra skyltning är det första steget mot bättre sortering. Vi bidrar gärna med bra och informativ skyltning så att besökarna snabbt kan hitta rätt sorteringar.

Områden för direkt återanvändning

Modulo Systems säkerställer att integrera direkt återanvändning på återvinningsstationen, vilket innebär att avfallet går ett steg upp i avfallshierarkin från “annan nyttiggöring” till Återanvändning. På så sätt hjälper Modulo Systems kommuner och försörjningsföretag att uppfylla mål 12.5.1 i Agenda 2030. Vår modulära koncept är mycket flexibelt och säkerställer en komplett utnyttjande av den moderna återvinningsplatsen, där hållbarhet betonas med dedikerade områden för just återanvändning och direkt återbruk.

Dropboxar och avfallsslussar

Det er muligt at indsamle affald via dropbokse og eventuelt have en komprimator under platformen til efterbehandling. Oppe på platformen vil der således være placeret en dropboks for nedkast af diverse materialer,  og under platformen vil der være etableret et rum for opsamling fra dropboksene.

Undervisningsanläggningar

Skapa de perfekta utrymmena och ramarna för kunskapsdelning om hållbar utveckling och undervisning om avfall, återvinning, sortering och miljö. Skapa uppmärksamhet genom att etablera innovativa och informativa utställningslokaler och lärande rum för kommunens invånare, skolklasser med mera.

Undervisningsfaciliteter

Verkstäder

Skapa intäkter och miljömässig vinst genom att skapa rätt förutsättningar med fokus på att etablera verkstäder för renovering av till exempel gamla cyklar, möbler, vitvaror med mera med sikte på vidareförsäljning.

Kategorier i avfallshierarkin

Först och främst bör vi helst undvika att skapa avfall överhuvudtaget. Det kallas avfallsförebyggelse eller avfallshanteringsminimering.

På andra plats kommer återanvändning. Det innebär att man använder saker för samma ändamål igen, som att tvätta flaskor och fylla dem igen, eller att ge bort använda kläder som blivit för små.

Återvinning innebär att behandla saker så att de blir till nya råvaror. Det är till exempel när järnverk smälter ner gamla cyklar till ny metall.

Viss avfall går inte att återvinna, men det kan brännas för energiutvinning. Det görs på ett avfallsenergianlägg där avfallet omvandlas till el och fjärrvärme. Eftersom förbränning utnyttjar energin i avfallet hamnar förbränning på fjärde plats i hierarkin.

En del avfall kan varken återvinnas eller energiutvinnas. Det kan vara saker som innehåller mjuk PVC, som trädgårdsslangar, luftmadrasser och badleksaker. Vissa avfall innehåller också andra miljöskadliga ämnen som gamla asbestcementplattor, som måste deponeras på ett miljösäkrat deponi. Deponering av avfall är sist i avfallshierarkin eftersom alla resurser i avfallet går förlorade.