VI UNDERSTØTTER AVFALLSHIERARKIET

Axxx

Avfallshierarkiet beskriver hvordan man som utgangspunkt oppnår et best mulig miljømessig resultat ved håndtering og behandling av avfall. Avfall er en verdifull ressurs, og derfor skal det ved behandling vurderes om avfallet kan klargjøres til gjenvinning, eller om det kan gjenbrukes.

Hos Modulo Systems designer, produserer og innreder vi alltid gjenvinningsstasjonene våre med tanke på avfallshierarkiet. Når vi innreder plassen, benytter vi alltid avfallshierarkiet som utgangspunkt. Og i innredningen vår streber vi alltid etter å løfte avfallet så høyt opp i hierarkiet som mulig.

I praksis betyr dette at vi allerede i designfasen tar utgangspunkt i at avfallet skal kunne gjenvinnes direkte – eller gjenbrukes mest mulig og mest hensiktsmessig. Vi kommer gjerne med inspirasjon til målrettet innredning av plassen, hvor vi prioriterer mest mulig gjenvinning og gjenbruk.

I innredningen vår har vi særlig fokus på de tre øverste trinnene i pyramiden – forebygging, direkte gjenvinning og gjenbruk – og en løsning fra Modulo Systems kan bidra til å skape oversikt og hjelpe til at avfallet håndteres i overensstemmelse med avfallshierarkiet.

Affaldshierarki pyramide

Nivåer i avfallshierarkiet

1. Avfallsforebygging

Avfallsforebygging innebærer å redusere mengden avfall og er det øverste nivået i avfallshierarkiet. Forbrukerne kan bidra ved å være mer bevisste forbrukere, for eksempel ved å begrense kjøp av varer man ikke har behov for, velge miljømerkede produkter og produkter med lang holdbarhet, samt velge produkter som kan repareres. Det beste både for økonomien og miljøet er å helt unngå avfall ved for eksempel direkte gjenbruk.

2. Gjenbruk

Gjenbruk innebærer å bruke samme ting igjen i sin opprinnelige form. Store mengder avfall kastes hver dag, selv om det ikke har feil, eller har kun mindre feil man egentlig godt kunne leve med. For eksempel et bord med riper eller lamper som kastes til fordel for nyere og smartere modeller uten feil. Forbrukere oppfordres til å begrense forbrukskjøp og bruke tingene de har anskaffet så lenge de kan brukes av noen andre, før de til slutt kastes på en måte som gjør at materialene kan resirkuleres til andre formål.

3. Materialgjenvinning

Materialgjenvinning innebærer å gjenvinne materialene i kasserte produkter som ikke kan brukes igjen. For eksempel kan man lage nytt papir av kasserte papirprodukter.

4. Annen gjenvinning / Energiutnyttelse

Annen avfallshåndtering kan være energiutvinning og avfallsforbrenning. Energiutvinning innebærer å utvinne energi fra avfall som ikke kan materialgjenvinnes. Vi kan brenne avfall og utnytte varmen som energi. Energiutnyttelse av restavfall erstatter bruk av elektrisitet, olje og gass til oppvarming og sørger for at helse- og miljøskadelige stoffer tas ut av kretsløpet.

5. Deponering / bortskaffelse

Deponering innebærer å plassere avfall på dedikerte steder egnet for formålet. Deponering er det femte og laveste nivået i avfallshierarkiet. Avfall som hverken kan gjenbrukes, materialgjenvinnes eller energiutnyttes blir deponert.

Modulo Systems støtter avfallsforebygging og prioriterer gjenbruk før materialgjenvinning før energiutnyttelse før deponering.

Økt tilgjengelighet og optimal utforming

Riktig utforming øker tilgjengeligheten, for eksempel ved ensrettet brukerkjøring og adskilt bruker- og lastebiltrafikk. Korrekt og strategisk plassering av fraksjoner gjør en forskjell. La oss hjelpe til med å skape en god og intuitiv utforming av området.

Tydlig och informativ skyltning

God skilting er det første skrittet mot bedre sortering. Vi bidrar gjerne med god og informativ skilting, slik at besøkende raskt kan finne riktig sortering.

Områder for direkte gjenbruk

Modulo Systems sikrer integrasjon av direkte gjenbruk på genbrukstasjonen, slik at avfallet går ett skritt opp i avfallshierarkiet fra “annen nyttiggjøring” til gjenvinning, og dermed hjelper Modulo Systems’ kommuner og forsyningsselskaper med å oppfylle verdensmål 12.5.1. Vår modulkonsept er svært fleksibelt og sikrer full utnyttelse av den moderne gjenvinningsplassen, der bærekraft vektlegges med dedikerte områder for nettopp gjenvinning og direkte gjenbruk.

Dropbokser og avfallssluser

Det er mulig å samle inn avfall via dropbokser og eventuelt ha en komprimator under plattformen for etterbehandling. På toppen av plattformen vil det være plassert en dropboks for kasting av diverse materialer, og under plattformen vil det være etablert et rom for oppsamling fra dropboksene.

Undervisningsfasiliteter

Skap de perfekte rommene og rammene for kunnskapsdeling om bærekraftig utvikling og undervisning om avfall, gjenvinning og miljø. Skap oppmerksomhet ved å etablere innovative og informative utstillingslokaler og læringssentre for kommunens innbyggere, skoleklasser osv.

Undervisningsfaciliteter

Verksteder

Skap inntekt og miljøgevinst ved å skape de rette rammene med fokus på å etablere verksteder for renovering av for eksempel gamle sykler, møbler, hvitevarer osv., med sikte på videre salg.

Kategorier i avfallshierkiet:

Helst bør vi unngå å lage avfall i det hele tatt. Dette kalles avfallsforebygging eller avfallsminimering.

På andre plass kommer gjenbruk. Det betyr å bruke tingene til det samme formålet igjen, for eksempel ved å vaske flasker og fylle dem på nytt, eller ved å gi bort brukt klær som har blitt for små.

Materialgjenvinning betyr å behandle tingene slik at de blir til nye råvarer. For eksempel når jernverk smelter gamle sykler om til nytt metall.

Noe avfall kan ikke gjenvinnes, men egner seg til å bli brent og utnyttet som energi. Dette skjer på et avfallsenergianlegg, der avfallet blir til strøm og fjernvarme. Fordi forbrenning utnytter energien i avfallet, står forbrenning på fjerdeplass i hierarkiet.

Noe avfall kan verken gjenvinnes eller energiutnyttes. Dette inkluderer for eksempel ting som inneholder myk PVC, som hageslanger, luftmadrasser og badeleker. Noe avfall inneholder også andre miljøskadelige stoffer, som gamle eternittplater med asbest, som må deponeres på et miljøsikkert deponi. Deponering av avfall står på sisteplass i avfallshierarkiet, fordi alle ressurser i avfallet går tapt.