VI UNDERSTØTTER AFFALDSHIERARKIET

Affaldshierarkiet angiver, hvordan man som udgangspunkt opnår det bedste miljømæssige resultat, når man skal håndtere og behandle affald. Affald er en værdifuld ressource, og ved behandlingen skal det derfor overvejes, om affaldet kan klargøres til genbrug, eller om det kan genanvendes.

Hver gang vi smider noget ud, går mange råstoffer tabt. Derfor er det bedst at undgå at lave affald, men det er svært, og derfor er det vigtigt, at vi alle sammen bruger Jordens ressourcer bedst muligt. Hos Modulo Systems designer, producerer og indretter vi altid vores genbrugspladser med affaldshierarkiet for øje. I vores indretning af pladsen, er affaldshierarkiet altid udgangspunktet, og i vores indretning bestræber vi os altid på at løfte affaldet så højt op i hierarkiet som muligt.

I praksis betyder dette, at vi allerede i designfasen tager udgangspunkt i at affaldet skal kunne genbruges direkte – eller genanvendes mest muligt og mest hensigtsmæssigt. Vi kommer gerne med inspiration til målrettet indretning af pladsen, hvor genbrug prioriteres, så det fremmer mest mulig genanvendelse.

I vores indretning har vi især fokus på de tre øverste trin i pyramiden – forebyggelse, direkte genbrug og genanvendelse – og en løsning fra Modulo Systems kan bidrage til at skabe overskuelighed og hjælpe til at affaldet håndteres i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

Affaldshierarki pyramide

Niveauer i affaldshierarkiet

1. Affaldsforebyggelse

Affaldsforebyggelse er at reducere mængden af affald og er det øverste niveauet i affaldshierarkiet. Forbrugere kan bidrage ved at være mere bevidste forbrugere, f.eks. ved at begrænse indkøb af varer man ikke har behov for, at vælge miljømærkede produkter og produkter med en lang holdbarhed, samt at vælge produkter der kan repareres. Det bedste for både økonomi og miljø er helt at forebygge affald ved f.eks. direkte genbrug.

2. Genbrug

Genbrug er at bruge den samme ting igen i sin oprindelige form. Store mængder af affald kasseres hver dag, selvom det ikke fejler noget, eller kun har mindre fejl som man egentlig godt kunne leve med. F.eks. et bord der har fået en ridse, eller lamper der kasseres uden fejl til fordel for en nyere og smartere model. Forbrugere opfordres til at begrænse forbrugskøb, og til at bruge de anskaffede ting til de ikke længere kan bruges af nogen, for til sidst at bortskaffe tingene på en måde så materialerne kan genbruges til andre formål.

3. Genanvendelse

Materialegenindvinding er at genindvinde materialerne i kasserede produkter, som ikke kan bruges igen. F.eks. kan man lave nyt papir af kasserede papirprodukter.

4. Anden nyttiggørelse / Energiudnyttelse

Anden affaldsnyttiggørelse kan f.eks. være energigenindvinding og affaldsforbrænding. Energigenindvinding er at udvinde energi fra affald, som ikke kan materialegenindvindes. Vi kan brænde affald og udnytte varmen som energi. Energiudnyttelse af restaffald erstatter brug af elektricitet, olie og gas til opvarmning og gør at helse- og miljøskadelige stoffer tages ud af kredsløbet.

5. Deponi / bortskaffelse

Deponering er at placere affald på dedikerede steder egnet til formålet. Deponering er det femte og laveste niveau i affaldshierarkiet. Affald som hverken kan bruges igen, materiale-genindvindes eller energigenindvindes bliver deponeret.

Modulo Systems understøtter affaldsforebyggelse og prioriterer genbrug før genanvendelse før energiudnyttelse før deponering.

Korrekt indretning øger tilgængeligheden f.eks. i form af ensrettet brugerkørsel, adskilt bruger- og lastbiltrafik. Korrekt og strategisk placering af fraktioner gør en forskel. Lad og hjælpe med at skabe en god og intuitiv indretning af pladsen.

En god skiltning er første skridt på vejen til bedre sortering. Vi biddrager gerne med god og informativ skiltning, så de besøgende hurtigt kan finde de helt rigtige sorteringer.

Modulo Systems sørger for at integrere direkte genbrug på genbrugsstationen, således at affaldet går et skridt op i affaldshierarkiet fra ”anden nyttiggørelse” til Genanvendelse, og derved hjælper Modulo Systems’ kommuner og forsyningsselskaber med for at opfylde verdensmål 12.5.1. Vores modulkoncept er yderst fleksibelt og sikrer en komplet udnyttelse af den moderne genbrugsplads, hvor der lægges vægt på bæredygtighed med dedikerede områder til netop genanvendelse og direkte genbrug.

Det er muligt at indsamle affald via dropbokse og eventuelt have en komprimator under platformen til efterbehandling. Oppe på platformen vil der således være placeret en dropboks for nedkast af diverse materialer,  og under platformen vil der være etableret et rum for opsamling fra dropboksene.

Skab de perfekte rum og rammer for vidensdeling om bæredygtig udvikling og undervisning om affald, genbrugssortering og miljø. Skab opmærksomhed med etablering af innovative og informative showrooms og læringsrum for kommunens borgere, skoleklasser m.v.

Undervisningsfaciliteter

Skab indtægt og miljømæssig gevinst ved at skabe de helt rigtige rammer med fokus på etablering af værksteder for renovering af f.eks. gamle cykler, møbler, hårde hvidevarer mv. med henblik på videresalg.

Kategorier i affaldshierarkiet

Allerhelst skal vi undgå at lave affald i det hele taget. Det kaldes affaldsforebyggelse eller affaldsminimering.

På andenpladsen står genbrug. Det betyder, at man bruger tingene til det samme formål igen som f.eks. når man vasker flasker og fylder dem igen, eller når man giver brugt tøj væk, som er blevet for småt.

Genanvendelse betyder, at man behandler tingene, så de bliver til nye råvarer. Det er f.eks. når jernværkerne smelter gamle cykler om til nyt metal.

Noget affald kan man ikke genanvende, men det egner sig til at blive brændt og energiudnyttet. Det sker på et affaldsenergianlæg, hvor affaldet bliver til strøm og fjernvarme. Da forbrænding udnytter energien i affaldet, står forbrænding på fjerdepladsen i hierarkiet.

Noget affald kan hverken genanvendes eller energiudnyttes. Det er f.eks. ting, der indeholder blød PVC. Det kunne være haveslanger, luftmadrasser og badedyr. Noget affald indeholder andre miljøskadelige stoffer som fx gamle eternitplader med asbest, som lægges på et miljøsikret deponi. Deponering af affaldet står på sidstepladsen i affaldshierarkiet, fordi alle ressourcer i affaldet går tabt.